REGULAMIN KONKURSÓW ORAZ ZAMIANEK FORUM DEKU-SABAT

Moderator: Admin

Awatar użytkownika
Ata
Admin
Posty: 2816
Rejestracja: pt lut 19, 2016 12:40 pm
Lokalizacja: Bytów

REGULAMIN KONKURSÓW ORAZ ZAMIANEK FORUM DEKU-SABAT

Postautor: Ata » pn lut 29, 2016 1:04 pm

REGULAMIN KONKURSÓW ORAZ ZAMIANEK
FORUM DEKU-SABAT


KONKURSY
1. Organizatorem konkursów (dalej jako: „Konkursy”) jest Forum DEKU-SABAT (dalej jako: „Organizator”). Działania związane z ogłoszeniem, przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu, w tym także w zakresie rozpoznawania zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia Konkursu, w imieniu Organizatora realizuje Administracja Forum lub osoba przez nią wybrana do podejmowania działań związanych z wybranym Konkursem lub wszystkimi Konkursami ogłaszanymi przez Organizatora (dalej jako: „Koordynator Konkursu”).

2. Konkurs może mieć formę Konkursu Miesiąca, Konkursu Tematycznego lub Konkursu Specjalnego. Każdy Konkurs Tematyczny lub Specjalny ma temat przewodni. Ogłoszenie o Konkursie Tematycznym lub Specjalnym publikuje Administracja Forum lub Koordynator Konkursu.

3. Konkurs Miesiąca jest organizowany cyklicznie w każdym miesiącu bez konieczności odrębnego ogłaszania. W Konkursie Miesiąca mogą wziąć udział Zarejestrowani Uczestnicy, których prace wykonane w danym miesiącu w technice decoupage zostały zgłoszone do Konkursu Miesiąca przez nich samych lub innego Zarejestrowanego Użytkownika. W Konkursie Miesiąca, nie mogą brać udziału prace, które zostały wykonane przez Uczestników Forum na Zlotach, lub Warsztatach.

4. Przez zgłoszenie pracy do Konkursu Miesiąca należy rozumieć zamieszczenie zdjęć tej pracy w kategorii KONKURSY I ZAMIANKI w dziale KONKURSY w wątku GALERIA „AS MIESIĄCA”. Udostępnione zdjęcia pracy muszą pochodzić z zasobu zdjęć udostępnionych w danym miesiącu przez jej autora na Forum w kategorii DECOUPAGE / MIX MEDIA I INNE TECHNIKI / SCRAPBOOKING w dziale DECOUPAGE, poddziale NASZE PRACE w wątku autora. Administracja Forum kwalifikuje do Konkursu Miesiąca prace, które spełniają warunki o których mowa w pkt. 3 powyżej przez ich umieszczenie w ankiecie prac opublikowanej w wątku GALERIA „AS MIESIĄCA” według ustalonej przez Administrację Forum kolejności. Administracja Forum publikuje ankietę w wątku GALERIA AS MIESIĄCA w pierwszym dniu następnego miesiąca.

5. Zwycięzcą Konkursu Miesiąca zostaje autor pracy zgłoszonej i zakwalifikowanej do Konkursu Miesiąca, która uzyskała największą liczbę głosów. Głosy na prace w Konkursie Miesiąca mogą być oddawane w opublikowanej przez Administrację Forum ankiecie jedynie przez Zarejestrowanych Użytkowników, przy czym każdemu Zarejestrowanemu Użytkownikowi przysługuje tylko jeden głos. Nie można głosować na swoją pracę. Termin na oddanie głosu wynosi 7 dni od dnia opublikowania ankiety.

6. Administracja Forum ogłasza zwycięzcę Konkursu Miesiąca przez ogłoszenie informacji w tym przedmiocie w kategorii OGŁOSZENIA. Zwycięzcą Konkursu Miesiąca zostaje autor pracy, która zdobyła najwięcej głosów w głosowaniu, o którym mowa w pkt. 5 powyżej. Zwycięzca Konkursu uzyskuje tytuł „As Miesiąca” i może otrzymać nagrodę od sponsora Forum. Jeżeli kilka prac uzyska tą samą liczbę osób, następuje dogrywka, która odbywa się na zasadach opisanych w pkt. 5. Nową ankietę do oddawania głosów na prace, które w pierwszym głosowaniu uzyskały największą liczbę głosów Administracja Forum publikuje w terminie jednego dnia od dnia, w którym zakończyło się pierwsze głosowanie. Oddawanie głosów w dogrywce odbywa się w terminie 3 dni od dnia opublikowania ankiety. W pozostałym zakresie zastosowanie znajdują zasady wskazane w pkt. 5 powyżej.

7. W ogłoszeniu o Konkursie Tematycznym lub Specjalnym znajduje się informacja o:
a) temacie Konkursu,
b) dominującej technice, w jakiej mają być wykonane prace,
c) terminie przyjmowania zgłoszeń od Użytkowników,
d) terminie oddawania głosów,
e) nagrodzie głównej dla zwycięzcy Konkursu lub nagrodach dodatkowych oraz sposobie ich odbioru,
f) adresie e-mail, na który należy przesłać zdjęcia pracy zgłaszanej do Konkursu,
g) sponsorze Konkursu, któremu przyznano tytuł Partnera Konkursu,
h) dodatkowych wymaganiach dotyczących pracy zgłaszanej do Konkursu.

8. Wybór tematu Konkursu Tematycznego oraz techniki, jaką mają być wykonane prace zgłaszane do Konkursu Tematycznego, a także określenie dodatkowych wymagań i wskazanie terminów, o których mowa w pkt. 7 lit. c) i d) powyżej, to przywilej zwycięzcy poprzedniego Konkursu Tematycznego. W razie, gdyby poprzedni Konkurs ogłoszony zgodnie z pkt. 7 powyżej nie odbył się z powodu braku zgłoszeń albo z jakiejkolwiek przyczyny nie został wyłoniony jego zwycięzca, wyboru tematu Konkursu oraz techniki dokonuje As Miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym Konkurs jest ogłaszany. Pozostałe kwestie dotyczące organizacji i udziału w Konkursie Tematycznym ustala w ogłoszeniu Organizator.

9. Propozycję organizacji Konkursu Specjalnego może zgłosić do Administracji Forum każdy Zarejestrowany Użytkownik podając proponowany temat oraz wybraną technikę wykonania pracy. Jeżeli Administracja Forum zatwierdzi zgłoszoną przez Zarejestrowanego Użytkownika propozycję Konkursu Specjalnego, ogłasza o jego organizacji zgodnie z pkt. 7 powyżej wskazując w ogłoszeniu dodatkowo login pomysłodawcy. Pozostałe kwestie dotyczące organizacji i udziału w Konkursie Specjalnym ustala w ogłoszeniu Organizator.

10. Konkursy Tematyczne i Specjalne są ogłaszane przez Organizatora w kategorii KONKURSY I ZAMIANKI, w dziale KONKURSY. Informacja o ogłoszeniu Konkursu jest publikowana również w kategorii OGŁOSZENIA.

11. Każdy Zarejestrowany Użytkownik może zgłosić do Konkursu Tematycznego lub Specjalnego jedną wykonaną przez siebie samodzielnie pracę. Zarejestrowany Użytkownik, który wybierał temat i technikę Konkursu Tematycznego zgodnie z pkt. 8 powyżej, nie może brać udziału w tym Konkursie.

12. Przez zgłoszenie pracy do Konkursu uznaje się przesłanie na adres podany w ogłoszeniu o Konkursie wiadomości e-mail ze zgłoszeniem, w którym Zarejestrowany Użytkownik podał tytuł Konkursu, swój login oraz do którego dołączył maksymalnie 3 zdjęcia pracy zgłaszanej do Konkursu. Wśród zdjęć mogą się znaleźć pojedyncze zdjęcia pracy lub kolaże zdjęć pod warunkiem, że liczba przesłanych plików nie przekroczy łącznie 3 sztuk.

13. Organizator przyjmuje od Zarejestrowanych Użytkowników zgłoszenia do dnia określonego w ogłoszeniu o Konkursie Tematycznym lub Specjalnym. Termin przyjmowania zgłoszeń może zostać przedłużony na wniosek co najmniej 3 Zarejestrowanych Użytkowników, o których mowa w pkt. 11 powyżej lub w sytuacji, kiedy w terminie 3 dni poprzedzających datę przyjmowania zgłoszeń Organizator otrzymał mniej niż 3 zgłoszenia na Konkurs. Decyzję o przedłużeniu terminu Organizator publikuje w sposób, o którym mowa w pkt. 8 powyżej.

14. Organizator kwalifikuje do Konkursu Tematycznego lub Specjalnego prace zgłoszone przez Zarejestrowanego Użytkowników, które są zgodne z tematem Konkursu i zostały wykonane w technice ogłoszonego Konkursu oraz których Zarejestrowany Użytkownik wcześniej nie publikował ani nie upubliczniał w jakiejkolwiek formie.

15. Zakwalifikowanie pracy do Konkursu Tematycznego lub Specjalnego następuje przez jej opublikowanie przez Organizatora w wątku konkursowym (dalej jako: „Praca Konkursowa”), lub na FB Prace Konkursowe są publikowane przez Organizatora bez wskazania Zarejestrowanego Uczestnika, który jest ich autorem. Zarejestrowani Użytkownicy, którzy zgłosili Organizatorowi prace niezakwalifikowane do Konkursu zostaną poinformowani o fakcie ich niezakwalifikowania przez Organizatora za pośrednictwem wiadomości e-mail wraz z podaniem przyczyny decyzji Organizatora.

16. Zarejestrowany Użytkownik, którego praca zostanie zakwalifikowana do Konkursu Tematycznego lub Specjalnego uzyskuje status Uczestnika Konkursu.

17. Zwycięzca Konkursu Tematycznego lub Specjalnego jest wyłaniany w drodze głosowania. Głosować na Prace Konkursowe na Forum, może każdy Zarejestrowany Użytkownik, w tym także Uczestnik Konkursu, przy czym nie można oddać głosu na swoją Pracę Konkursową. Rozstrzyga zwykła większość głosów. Każdemu głosującemu przysługuje prawo do oddania maksymalnie 3 głosów na Prace Konkursowe. Na każdą Pracę Konkursową można oddać tylko jeden głos. Zwycięzca konkursu ogłoszonego na stronie FB Forum Deku-Sabat jest wyłaniany w drodze głosowania. Każdy lajk oddany na daną pracę, liczony jest jako głos na nią oddany. Na prace konkursowe opublikowane na FB może głosować każdy użytkownik strony FB.

18. Organizator dokonuje podliczenia głosów i publikuje informację o tym, która Praca Konkursowa zdobyła najwięcej głosów wraz z podaniem loginu jej autora na Forum lub na stronie FB Forum Deku-Sabat.. W razie jeżeli dwóch lub więcej Uczestników uzyska tą samą liczbę głosów, każdy z tych Uczestników uzyskuje status zwycięzcy.

19. Zwycięzca Konkursu Tematycznego lub Specjalnego otrzymuje nagrodę główną lub nagrody dodatkowe, jeżeli zostały przewidziane w ogłoszeniu Konkursu zgodnie z pkt. 7 lit. e) powyżej. W razie jeżeli jest kilku zwycięzców, Organizator ogłasza o sposobie podziału nagrody albo zmianie zasad przyznawania nagród określonych w ogłoszeniu o Konkursie z uwzględnieniem liczby zwycięzców i właściwości nagrody.

20. Zarejestrowani Użytkownicy, w tym Uczestnicy Konkursu mogą zgłaszać do Organizatora zastrzeżenia co do sposobu przeprowadzenia Konkursu na adres kontakt@deku-sabat.pl . Organizator rozstrzyga zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżenia. Rozstrzygnięcie Organizatora w kwestii zastrzeżenia jest ostateczne.

ZAMIANKI
21. Organizatorem wymiany prac między Zarejestrowanymi Użytkownikami (dalej jako: „MACHNIOMKI”) jest Forum DEKU-SABAT (dalej jako: „Organizator”). Działania związane z ogłoszeniem i przeprowadzeniem Machniomki w imieniu Organizatora realizuje Administracja Forum lub osoba przez nią wybrana do podejmowania działań związanych z wybraną Machniomką lub wszystkimi Machniomkami organizowanymi przez Organizatora (dalej jako: „Koordynator Machniomek”).

22. Machniomki są organizowane z inicjatywy Organizatora lub na wniosek Zarejestrowanego Użytkownika, zgłoszony do Organizatora z podaniem propozycji tematu Machniomki. Organizator publikuje ogłoszenie o Machniomce w w kategorii KONKURSY I ZAMIANKI dziale MACHNIOMKI lub w kategorii OGŁOSZENIA.

23. W ramach Machniomki Zarejestrowani Uczestnicy zakwalifikowani do Machniomki samodzielnie wykonują tylko jedną pracę w dowolnej technice (dalej jako: „Praca Machniomkowa”). Do przesyłki zawierającej pracę w ramach Machniomki można dołączyć prezenty dodatkowe w postaci upominków dodatkowych o nieznacznej wartości - słodyczy lub materiałów do decoupage, scrapbookingu lub innych technik.

24. W ogłoszeniu o Machniomce znajduje się informacja o:
a) temacie Machniomki,
b) pomysłodawcy tematu Machniomki,
c) terminie przyjmowania zgłoszeń do Machniomki,
d) terminie wysłania prac w ramach Machniomki,
e) terminie opublikowania na Forum zdjęć pracy otrzymanej Machniomki,
f) dodatkowych wymaganiach dotyczących udziału w Machniomce.


25. W Machniomce mogą uczestniczyć Zarejestrowani Użytkownicy, którzy nie zostali wyłączeni przez Organizatora z udziału w Wymiankach oraz spełniają wymagania określone w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt. 24 powyżej.

26. Organizator może wykluczyć Zarejestrowanego Użytkownika z udziału w Machniomkach w razie naruszenia zasad organizacji Machniomki wynikających z niniejszego Regulaminu. O wykluczeniu z Machniomki Organizator informuje Zarejestrowanego Uczestnika przesyłając wiadomość prywatną na Forum z podaniem przyczyny wykluczenia. Wykluczenie obowiązuje do czasu jego odwołania. Zarejestrowany Użytkownik ma prawo zwrócić się od Organizatora z wnioskiem o odwołanie wykluczenia. Decyzja Organizatora w kwestii rozstrzygnięcia wniosku Zarejestrowanego Uczestnika jest ostateczna.

27. Zarejestrowany Użytkownik zgłasza się do Machniomki przez wpisanie się w kategorii KONKURSY I ZAMIANKI w dziale MACHNIOMKI w wątku danej Machniomki. Organizator po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 24 lit. c) weryfikuje, czy Zarejestrowany Użytkownik, który zgłosił swój udział w Machniomce nie został wykluczony z udziału w Machniomkach i dokonuje kwalifikacji Zarejestrowanego Uczestnika do udziału w Machniomce.

28. Osoba, która została zakwalifikowana do Machniomki uzyskuje status Uczestnika Machniomki.

29. Organizator po przeprowadzeniu losowania określa, który Uczestnik Machniomki przygotowuje Pracę Machniomkową dla którego Uczestnika Machniomki. Organizator informuje każdego z Uczestników Machniomki dla kogo przygotowuje Pracę Machniomkową i podaje adres do jej wysyłki w wiadomości prywatnej na Forum.

30. Uczestnicy Machniomki fotografują przygotowaną przez siebie Pracę Machniomkową i wysyłają ją w terminie, o których mowa w pkt. 24 lit. d) powyżej przesyłką pocztową za potwierdzeniem odbioru, o którym mowa w pkt. 29 powyżej. Koszty przesyłki pokrywają we własnym zakresie Uczestnicy Machniomki. Uczestnicy Machniomki są zobowiązani przechowywać dowód nadania Pracy Machniomkowej w terminie do dwóch miesięcy od dnia nadania jako dowód wypełnienia swoich obowiązków w ramach Machniomki.

31. Uczestnicy Machniomki po otrzymaniu Pracy Machniomkowej są zobowiązani wykonać jej zdjęcie i umieścić w kategorii GALERIA w wątku danej Machniomki w terminie publikacji zdjęć wskazanym w ogłoszeniu.

32. Uczestnicy Machniomki mają prawo zgłosić do Organizatora fakt nieotrzymania Pracy Machniomkowej w terminie dwóch tygodni od upływu terminu, o którym mowa w pkt. 21 lit. d) powyżej. W takiej sytuacji Organizator ma prawo żądać przedstawienia przez Uczestnika Machniomki zdjęcia Pracy Machniomkowej oraz dowodu jej nadania. W razie braku dowodu nadania Organizator ma prawo przyjąć, że Praca Machniomkowa nie została wysłana oraz wykluczyć takiego Uczestnika Machniomki zgodnie z pkt. 26 powyżej.

33. Uczestnicy Machniomki wyrażają zgodę na opublikowanie zdjęć ich Prac Machniomkowych na Forum oraz Facebooku Organizatora.

POSTNOWIENIA KOŃCOWE
34. Zgłoszenie do Konkursu lub Machniomki jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

35. Zgłaszając udział w Konkursie lub Machniomce Zarejestrowany Użytkownik wyraża zgodę na:
a) przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych (w szczególności login, imię, nazwisko oraz adres) w zakresie, w jakim jest to konieczne do organizacji Konkursu lub Machniomki,
b) publikację na Forum lub Facebooku Organizatora zdjęć Prac Konkursowych lub Machniomkowych oraz danych osobowych identyfikujących ich autora,
c) udostępniania danych osobowych Uczestnikom Machniomki lub osobom trzecim w zakresie niezbędnym do doręczenia nagrody lub Pracy Machniomkowej.

36. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody, o której mowa w pkt. 35 powyżej jest w pełni dobrowolne, jednak konieczne dla uzyskania statusu Uczestnika Konkursu lub Uczestnika Machniomki. Administratorem danych osobowych zebranych w ramach Konkursu lub Machniomki jest Organizator.

37. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Forum.

38. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie każdorazowo z chwilą ich opublikowania. Publikacja następuje przez upublicznienie na Forum w kategorii ORGANIZACJA FORUM.

39. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Obrazek

Wróć do „Regulaminy forum "DEKU-SABAT"”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość